– Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. 1. Kandydat obiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie:

b) spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • dyplom ukończenia do 2007r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej (mile widziane).
 1. 3. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie lekarskie.

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie do dnia 30 czerwca 2010r. w godzinach 730 – 1530.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 691-83-34.

About Author

Back to top