– Ogłoszenie wyniku naboru na pracownika socjalnego

Ogłoszenie wyniku naboru

o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 18.06.2010 r. na stronie internetowej GOPS w Miedznie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie została złożona jedna oferta. Do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego wybrana została Pani Jolanta Gręda.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowiska pracownika socjalnego, posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Wysoka motywacja do podjęcia zatrudnienia, kultura osobista kandydatki poparta właściwą wiedzą merytoryczną stanowią gwarancją właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

Kierownik GOPS
Grażyna Tulwin

About Author

Back to top