– Nabór na stanowisko koordynator projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

Ogłasza nabór na stanowisko

KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO

pt.:” Z optymizmem w przyszłość”

stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007-2013, doświadczenie w pracach nad realizacją  projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w Generatorze Wniosków Płatniczych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

Główne obowiązki:

 • koordynowanie pracą zespołu projektu,
 • nadzór nad realizacją projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
 • inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Realizującego Projekt oraz w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
 • przygotowanie sondaży rynku, sporządzanie protokołów, udział w przygotowywaniu procedur odnośnie zamówień publicznych,
 • inne zadnia zlecone przez Kierownika GOPS w Miedznie nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie do 30 marca 2011r.  w godzinach 730 do 1530 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 691-83-34.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.

About Author

Back to top