– Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko

koordynatora projektu systemowego

o wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 15.03.2011 r. na stronie internetowej GOPS w Miedznie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie zostały złożone dwie oferty. Do zatrudnienia na stanowisko koordynatora projektu systemowego wybrana została Pani Kamila Postek zam. Wrotnów.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko koordynatora projektu systemowego, posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisko oraz praktykę w zakresie pisania i realizacji projektu systemowego.

Wysoka motywacja do podjęcia zatrudnienia, kultura osobista kandydatki poparta właściwą wiedzą merytoryczną stanowią gwarancją właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

 

Kierownik GOPS

Tulwin Grażyna

About Author

Back to top