– Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradce zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego,
3. znajomość lokalnego rynku pracy,
4. doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (oświadczenie).

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w poradnictwie zawodowym,
2. umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
3. znajomość lokalnego rynku pracy.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie w okresie:  lipca 2011 – wrzesień 2011 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1.Przeprowadzenie grupowych warsztatów poszukiwania pracy z wykorzystaniem aktywnych metod dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

2.Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godz. (10 osób x 2 godz.)
3.Udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:
– udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy możliwościach kształcenia i szkolenia oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy,”,
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego „Z optymizmem  w przyszłość ” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

Wymagane dokumenty:
-CV,  list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wykształcenie,
– inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
– konspekt zajęć indywidualnych i grupowych (m.in. zakres tematyczny),
– podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie,
– podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Dokumenty należy przesyłać pocztą (liczy się data stempla  pocztowego ) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wloności 8, 07-106 Miedzna  do 08 lipca  2011r. Tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze można uzyskać pod nr Tel. 25 691 83 34.

Kierownik GOPS w Miedznie
Grażyna Tulwin

About Author

Back to top