– Ogłoszenie o naborze psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wymagania w stosunku do kandydatów:Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia
niekaralność;

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów unijnych;
predyspozycje psychiczne i fizyczne wymagane do pracy z osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie w okresie:  lipca 2011 – wrzesień 2011 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
– przeprowadzenie grupowych warsztatów  dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 20 godz. (10 osób x 2 godz.)
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  „Z optymizmem  w przyszłość ” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

Wymagane dokumenty:

CV;
list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne przebyte kursy i szkolenia.
podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane  umyślnie.
podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Dokumenty należy przesyłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna  do 08 lipca  2011r. tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34.

Kierownik GOPS w Miedznie
Grażyna Tulwin

About Author

Back to top