– Zapytanie ofertowe – kurs florystyki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs florystyki dla 8 osób w wymiarze 120 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym „Z optymizmem w przyszłość”.

 

80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe

80.53.00.00-8, usługi szkolenia zawodowego

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Grażyna Tulwin Tel. (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursu ustala się w okresie od lipca 2011r. do listopada 2011r.
Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna do dnia 08.07.2011r. Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 11.07.2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.
Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo.

Załącznik:
1. wzór oferty rozeznania cenowego

About Author

Back to top