– Zapytanie ofertowe – kurs na prawo jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat.B” dla 6 osób. w którego skład wejdą:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych,

  • pomoce naukowe,

  • badania lekarskie,

  • egzamin państwowy.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym „Z optymizmem w przyszłość”.

CPV 80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Grażyna Tulwin Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursu ustala się w okresie od lipca do października 2011r.

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna do dnia 08.07.2011r. Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 11.07.2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo.

Załącznik:
1. wzór oferty rozeznania cenowego

About Author

Back to top