– Zapytanie ofertowe – kurs obsługi koparko – ładowarki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu koparko – ładowarki” dla 2 osób, w skład którego wejdą:

  • koszt kursu,

  • egzamin państwowy,

  • badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie,

  • serwis kawowy + obiad.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym „Z optymizmem w przyszłość”.

80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe

80.53.00.00-8, usługi szkolenia zawodowego

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Grażyna Tulwin Tel. (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursu ustala się w okresie od lipca do listopada 2011r.

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna do dnia 08.07.2011r. Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 11.07.2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo.

Załącznik:
1. wzór oferty rozeznania cenowego

About Author

Back to top