– Ogłoszenie wyniku naboru doradcy zawodowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku otwartego naboru na doradcę zawodowego dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

 wybrana została

 Pani Małgorzata Dubowik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze  doradcy zawodowego wpłynęły dwie oferty. Została wybrana Pani Małgorzata Dubowik  ponieważ posiada odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach projektu systemowego.

 Grażyna Tulwin

                                                                                                              Kierownik

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Miedznie

 

 

 

 

 

 

About Author

Back to top