– Oferta na zorganizowanie wycieczki

 Miedzna dnia 14.10.2011r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie.

 1. Jednodniowego wyjazdu integracyjnego  dla 10 uczestników projektu „ Z optymizmem w przyszłość” oraz 4 pracowników GOPS w Miedznie (obsługa projektu) do Kazimierza Dolnego.

2.      Termin wyjazdu

Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 1. Planujemy zorganizować jednodniowy wyjazd integracyjny  w listopadzie 2011r.

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • zapewnienia przejazdu uczestników Miedzna – Kazimierz Dolny – Miedzna
 • wyżywienie (obiad i kolacja)
 • zwiedzanie atrakcyjnych miejsc z przewodnikiem
 • pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych
 • pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów
 • pokrycia opłat za bilety do kina (komedia)
 • ubezpieczenia wszystkich uczestników
 • sporządzenia i przekazania zamawiającemu ankiet oceniających cały wyjazd
 • sporządzenia i przekazania zamawiającemu  raportu końcowego z realizacji zadania
 • CPV – 63511000-4  Organizacja wycieczek

Proponowany program kursu:

 • zbiórka przy GOPS w Miedznie
 • dojazd do Kazimierza Dolnego
 • zwiedzanie Kazimierza Dolnego
 • zakończenie wycieczki przy GOPS w Miedznie

Sposób przygotowania oferty:

a)      ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze

b)      oferta powinna zawierać cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki

c)      aktualny odpis  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d)     oferta powinna zawierać szczegółowy program wycieczki

e)      oferta powinna zwierać wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

f)       oferta powinna zawierać oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami do przewozu osób oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

g)      oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione i ponumerowana. Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

h)      oferta powinna zawierać informacje o posiadanej polisie odpowiedzialności cywilnej.

Powyższe zadanie zostanie przeprowadzone  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym  „Z optymizmem w przyszłość”. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Grażyna Tulwin Tel. (25) 691-83-34. Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna do dnia 28.10.2011r.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi 31.10.2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo.

Załącznik:

1. wzór oferty rozeznania cenowego

About Author

Back to top