– Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Miedzna, dn. 14.05.2012 r.

Ogłoszenie o naborze doradcy  zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradcę zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego,        niższej ceny           
3. doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków EFS
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (oświadczenie).

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w poradnictwie zawodowym,
2. umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
3. znajomość lokalnego rynku pracy.

Przedmiot zlecenia – szukamy osoby, której zlecimy przeprowadzenie 20 godzin zajęć z doradztwa zawodowego w miesiącach VI-VII  2012r.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie

Cele i zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1.Przeprowadzenie grupowych warsztatów poszukiwania pracy z wykorzystaniem aktywnych metod dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

2.Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godz. (10 osób x 1 godz.).
3.Udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:
– udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia, metodach poszukiwania zatrudnienia, aktywizacji na rynku pracy, oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych  oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,”,

– indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu.

Obowiązki wykonawcy:

–  prowadzenie imiennych list obecności uczestników warsztatu,

– sporządzenie listy odbioru harmonogramu przez uczestników  warsztatu

– prowadzenie i dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych miesięcznych kart czasu pracy

– prowadzenie oraz przekazywanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych kart usług doradczych

– informowanie Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek z uczestników

– dostarczenie sporządzonej diagnozy potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników Projektu

– dostarczenie karty czasu pracy lub harmonogramu zajęć prowadzonych w innych projektach

– dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych ankiet ewaluacyjnych zrobionych przed i po warsztatach oraz raport z tych ankiet

– dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających warsztaty

– dostarczenie Zamawiającemu planu zajęć grupowych i indywidualnych

– dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu zajęć grupowych i indywidualnych

– przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z doradztwa z obowiązującymi logotypami oraz dziennika zajęć

– dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania z w/w warsztatów.

Wymagane dokumenty:

ofertę która powinna zawierać cenę brutto za jedną godzinę zegarową zajęć
– CV,  list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wykształcenie,
– inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe ( ukończone kursy, szkolenia itp.)
– konspekt zajęć indywidualnych i grupowych (m.in. zakres tematyczny),
– podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie,

– oświadczenie kandydata o pracy wykonywanej w innych projektach,
– podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Dokumenty należy przesyłać pocztą (liczy się data stempla  pocztowego ) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna  do 31 maja 2012r. Tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34. 

Kryteria oceny ofert

1.   Cena – 60 %

Waga punktowa : 60 pkt.

Cena najniższa – 60 pkt.

Powyżej 100 -110 % najniższej ceny  – 50 pkt.

Powyżej 110-120 % najniższej ceny   – 40 pkt.

Powyżej 120-130 % najniższej ceny   – 30 pkt.

Powyżej 130-140 % najniższej ceny   –  20 pkt.

Powyżej 140-150 % najniższej ceny   –  10 pkt.

Powyżej  150 % najniższej ceny         –    5 pkt.

2.   Udokumentowane wykształcenie            – 20 %

3.    Dodatkowe certyfikaty                           – 10%

4.    Doświadczenie                                        – 10 %

Wynik za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

O wyborze oferty powiadomimy Państwa do dnia 08.06.2012r.

Kierownik GOPS w Miedznie
 Grażyna Tulwin

 Załącznik:

1. oferta

 

About Author

Back to top