– Zapytanie ofertowe – kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej, kurs kucharz małej gastronomi

Miedzna, dnia 10.07.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie:

–  kursu magazynier z  obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej dla 4 osób w wymiarze 138 godzin.

–  kursu kucharz małej gastronomi dla 8 osób w wymiarze 90 godzin.

Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kursy obejmować powinny:

 • koszt kursów
 • koszt materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność  uczestników/uczestniczek projektu,
 • koszty badań  lekarskich uczestników/uczestniczek projektu ( wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu  i przekazanie kserokopii zaświadczenia.
 • koszty ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
 • koszt  ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) i serwisu kawowego
 • zapewnienie dojazdu uczestników kursów z Miedzny do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt dojazdu należy ująć w cenie kursu.

W ramach umowy na realizację kursów Wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:

 • oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL.
 • archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi PO KL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.
 • umożliwienia kontroli projektu przez Zamawiającego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie) i Instytucję Zarządzającą (Ministra właściwego ds. rozwoju).
 • organizację miejsca szkolenia i kadry szkolącej,
 • ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
 • wydania zaświadczenia po ukończeniu kursu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL).
 • zorganizowania i opłacenia badań lekarskich dla uczestniczek/uczestników projektu    (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga) i przekazanie kserokopii zaświadczenia i książeczek zdrowia.
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL i przekazania jednego egzemplarza dla Zamawiającego
 • zapewnienie ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) i serwisu kawowego
 • Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
 • dziennika zajęć edukacyjnych zawierających listy obecności, wymiar godzin tematy zajęć edukacyjnych
 • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
 • potwierdzenie odbioru ciepłych posiłków i serwisu kawowego
 • protokół z egzaminu
 • kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu
 • kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenia kursu
 • kopie ankiet służących do oceny kursu
 • przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po zakończeniu kursu oraz raport z tych ankiet.

Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 • formularz ofertowy zał. Nr 1
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem)
 • informacje o kadrze szkoleniowej przygotowanej wg. Załącznika nr 2 (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia kursu – dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • oświadczenie zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym nr  3.
 • program szkolenia
 • Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym    „Z optymizmem w przyszłość”. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek  Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursu ustala się w okresie od lipca do października 2012r.

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 23.07.2012r. do godz. 11.00.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 23.07.2012r.  o godzinie  12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

 

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego
 2. wzór informacje kadrze szkoleniowej
 3. wzór oświadczenia zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym

załączniki do zapytania ofertowego magazynier i kucharz

 

 

About Author

Back to top