– Oferta na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego

                                     Miedzna dnia 04.09.2012r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na zorganizowanie.

 1. Dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla 10 uczestników projektu  „Z optymizmem w przyszłość” oraz 4 pracowników GOPS w Miedznie (obsługa projektu) do Krakowa – Wieliczki – Zakopanego.
 2. Termin wyjazdu Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 3. Planujemy zorganizować dwudniowy wyjazd integracyjny w październiku 2012r.( piątek-sobota).

 

Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

Kod PCV 63.51.10.00-4  – Organizacja wycieczek

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • zapewnienia przejazdu uczestników Miedzna – Kraków- Wieliczka- Zakopane-Miedzna
 • wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • zakwaterowanie w hotelu
 • zwiedzanie atrakcyjnych miejsc z przewodnikiem
 • pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych
 • pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów
 • ubezpieczenia wszystkich uczestników

Proponowany program wyjazdu:

Dzień 1

 • zbiórka przy GOPS w Miedznie
 • dojazd do Krakowa
 • zwiedzanie Krakowa
 • przejazd do Wieliczki – zwiedzanie zabytkowej Kopalni Soli oraz podziemnej ekspozycji muzeum Żup Krakowskich

Dzień 2

 • przejazd do Zakopanego
 • zwiedzanie Zakopanego (m.in. Krupówki, wjazd na Buforowy Wierch wyciągiem krzesłowym, zjazd z Gubałówki kolejka linowo – terenową).
 • zakończenie wyjazdu przy GOPS w Miedznie

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na druku opatrzonym w tytule „Oferta”,

a)      ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze

b)      oferta powinna zawierać cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wyjazdu i cenę całego wyjazdu

c)      aktualny odpis  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d)     oferta powinna zawierać szczegółowy program wyjazdu, który powinien być logowany

e)      oferta powinna zwierać wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

f)       oferta powinna zawierać oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami do przewozu osób oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

g)      oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez właściciela firmy i ponumerowana, lub wydane pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.  Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

h)      oferta powinna zawierać informacje o posiadanej polisie odpowiedzialności cywilnej.

 

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

Powyższe zadanie zostanie przeprowadzone  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym  „Z optymizmem w przyszłość”.  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek Tel. (25) 691-83-34.

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 19.09.2012r.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi 20.09.2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

 

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.) i zostanie uznana za najkorzystniejszą cenowo.

 Kierownik GOPS w Miedznie
Grażyna Tulwin

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego

 

About Author

Back to top