– Ogłoszenie o naborze psychologa

Miedzna, dn. 12.02.2013r.

Ogłoszenie o naborze psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia
  • doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków EFS
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie);
 1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów unijnych;
  • predyspozycje psychiczne i fizyczne wymagane do pracy z osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej.

     Przedmiot zlecenia – szukamy osoby, której zlecimy przeprowadzenie 20 godzin zajęć z psychologiem w przewidywanych miesiącach III-I 2013r.

 1. Forma zatrudnienia:
  Umowa zlecenie
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
  – przeprowadzenie grupowych warsztatów  dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godz. (10 osób x 1 godz.)

       5. Cele i zakres poradnictwa:

 • Diagnoza potrzeb i możliwości uczestnika ( w tym diagnoza sytuacji życiowej oraz zawodowej) odnośnie udziału w projekcie
 • Pomoc w odkrywaniu mocnych i słabych stron, a także zdolności uczestników
 • Wsparcie uczestnika w rozwoju osobistym i zawodowym w drodze do samorealizacji (podniesienie motywacji do zmiany swojej sytuacji w tym motywacji do poszukiwania pracy)
 • Prowadzenie warsztatów w zakresie kompetencji psych-społecznych: nabycia umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, asertywności, zwiększenie zaufania we własne siły i możliwości oraz lepszej organizacji życia domowego i łączenie go z obowiązkami domowymi.

 6. Obowiązki wykonawcy:

–  prowadzenie imiennych list obecności uczestników warsztatu,

– sporządzenie listy odbioru harmonogramu

– prowadzenie i dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych miesięcznych kart czasu pracy

– prowadzenie oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych kart doradczych usługi psychologicznej

– informowanie Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek z uczestników

– dostarczenie sporządzonej diagnozy potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników Projektu

– dostarczenie karty czasu pracy lub harmonogramu zajęć prowadzonych w innych projektach

– dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych ankiet ewaluacyjnych zrobionych przed i po warsztatach oraz raport z tych ankiet

– dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających warsztaty

– dostarczenie Zamawiającemu planu zajęć grupowych i indywidualnych

– dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu zajęć grupowych i indywidualnych

– przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z obowiązującymi logotypami  oraz dziennika zajęć

– dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania z w/w warsztatów.

7. Wymagane dokumenty:

  • Ofertę która powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę zegarową zajęć
  • CV;
  • list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne przebyte kursy i szkolenia.
  • oświadczenie kandydata o pracy wykonywanej w innych projektach,
  •  podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane  umyślnie.
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Dokumenty należy przesyłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna  do 06 marca  2013r. tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34. 

Kryteria oceny ofert:

1.      Cena – 60 %

Waga punktowa : 60 pkt.

Cena najniższa -60 pkt.

Powyżej 100 -110 % najniższej ceny –  50 pkt.

Powyżej 110-120 % najniższej ceny –  40 pkt.

Powyżej 120-130 % najniższej ceny  –  30 pkt.

Powyżej 130-140 % najniższej ceny –   20 pkt.

Powyżej 140-150 % najniższej ceny –   10 pkt.

Powyżej  150 % najniższej ceny            – 5 pkt.

2.      Udokumentowane wykształcenie         – 20 %

3.      Dodatkowe certyfikaty                         – 10%

4.      Doświadczenie                                     – 10 %

Wynika za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

O wyborze oferty powiadomimy Państwa do dnia 11.03.2013r.

                                                          P.O. Kierownika GOPS w Miedznie
                                                                     mgr Aneta Błońska

 Załącznik:

1. formularz-ofertowy-psycholog

About Author

Back to top