– Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym

 

Miedzna: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Z optymizmem w przyszłość.
Numer ogłoszenia: 217350 – 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie , Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna, woj. mazowieckie, tel. 25 691 83 34, faks 25 691 83 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Z optymizmem w przyszłość..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu w tematyce: 1. kurs prawa jazdy kat. B dla 2 osób, 2. kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby, 3. Kurs Kucharz ciastkarz dla 5 osób, 4. Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego komputera i kasy fiskalnej dla 4 osób, 5. Kurs Catering z organizacją imprez okolicznościowych z florystyką okolicznościową dla 8 osób. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: – pomieszczeń, sal wykładowych, – wykwalifikowanej kadry, – ciepłych posiłków (obiad jednodaniowy) i serwisu kawowego- dotyczy zadania 3, 4 i 5, – ubezpieczenia uczestników kursów, – zapewnienie dojazdu uczestników kursów z Miedzny do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, – udostępniać logo EFS i informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego kursu m.in. na listach obecności, zaświadczeniach ukończenia kursu, materiałach szkoleniowych, ankietach, w Sali wykładowej zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.efs.pl – udostępnianie dokumentacji kursu na żądanie – przechowywanie dokumentacji kursu do dnia 31 grudnia 2020r. – zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.00.00.00-4, 80.41.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       a) podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. b) Dokument wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, potwierdzający posiadanie przez tę instytucję wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (Podmiot ubiegający się zamówienie musi na czas składania oferty przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie statusu instytucji szkoleniowej na 2013r.).

       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech usług szkoleniowych o tym samym lub zbliżonym zakresie tematycznym właściwym do każdego zadania. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie wykazu wykonanych usług (w postaci listów referencyjnych, zaświadczeń o przeprowadzeniu usług, umów z potwierdzeniem wykonania usług, protokoły odbioru).

       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       a) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.

       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       c) Złożonego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia . W tabeli wymieniona zostanie kadra dydaktyczna legitymująca się wykształceniem kierunkowym tj. wykształceniem w zakresie zagadnień realizowanych w zamówieniu. Celem udokumentowania posiadanych kwalifikacji należy dołączyć do oferty kopię świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

                     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

                     inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsmiedzna.pl lub www.bip.gminamiedzna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, 07-106 Midzna ul. Plac Wolności 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 10:30, miejsce:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, 07-106 Midzna ul. Plac Wolności 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: EFS działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1.  swiz gops miedzna

About Author

Back to top