– Wyniki naboru na asystenta rodziny

PROTOKÓŁ

 Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA

RODZINY W GMINNYM   OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  MIEDZNIE

 

Termin składania dokumentów na stanowisko asystenta rodziny upłynął dnia 20.06.2014r. do godz. 15.30. W wyniku ogłoszenia o naborze  wpłynęło 3 oferty, tzn.:

  1. Pani Jolanta Gręda
  2. Pani Jolanta Ścięgosz
  3. Pani Olga Kocon

Zastosowano następującą technikę naboru:

Etap I. Weryfikacja ofert.

Etap II.  Rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja dokonała analizy dokumentów  pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej i stwierdziła, że dwie oferty spełniły wymogi formalne. Jedna oferta nie zawierała kompletu dokumentów. W związku z tym, została odrzucona, o czym osoba została poinformowana telefonicznie.

Do II  etapu prowadzonego naboru na asystenta rodziny zostały dopuszczone następujące osoby:

1. Pani Jolanta Gręda, zam. Drgicz.

2. Pani Jolanta Ścięgosz, zam. Miedzna.

Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w dniu 26.06.2014r. zostały poinformowane telefonicznie.

W wyniku zakończenia procedury naboru na asystenta rodziny, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana Pani Jolanta Ścięgosz,  zam. Miedzna.

Komisja uzasadniła swój wybór:  Kandydatka na asystenta rodziny spełniła określone w ogłoszeniu wymagania. Posiada wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Podczas wyboru oferty na asystenta rodziny brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu,  wykształcenie, doświadczenie w pracy z rodziną i z dziećmi oraz posiadane prawo jazdy lub możliwość zorganizowania transportu we własnym zakresie.  Poza tym znajomość środowiska ze względu na miejsce zamieszkania oraz dyspozycyjność.

 

Skład członków komisji:

1. Grażyna Tulwin – kierownik GOPS

2. Grażyna Gąsior – Specjalista Pracy Socjalnej

3. Aneta Błońska – Pracownik Socjalny

About Author

Back to top