– Zapytanie ofertowe – kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera i kas fiskalnych i kurs florystyki i bukieciarstwa

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursów zawodowych o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy. 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000,00 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • kurs magazyniera z  obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej dla  3 kobiet i 2 mężczyzn w wymiarze 30 godzin teoretycznych 70 godzin praktycznych .

Kurs powinien obejmować m.in. prezentację i naukę obsługi komputerowych programów użytkowych w magazynie, wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej, obsługę kas fiskalnych używanych w magazynie, typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków, szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych, wiadomości o dozorze technicznym. Kurs powinien odbywać się od poniedziałku do piątku, max trzy dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.

 •  kurs obsługi komputera i kas fiskalnych  dla 5 kobiet  w wymiarze 10 godzin teoretycznych 40 godzin praktycznych.

Kurs powinien składać się z części teoretycznej (zagadnienia prawne, zasady instalacji kas) i praktycznej (obsługa kasy i nauka fakturowania). Kurs ma na celu przyuczenie do wykonywania pracy sprzedawcy z obsługą komputera, kasy fiskalnej, drukarki oraz terminalu kart płatniczych.Kurs powinien obejmować zapoznanie uczestnika z budową oraz obsługą komputera, obsługę programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power point), podstawową obsługę Internetu (wyszukiwanie informacji, zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej). Kurs powinien odbywać się od poniedziałku do piątku, max trzy dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.

 •  kurs florystyki i bukieciarstwa dla 7 kobiet w wymiarze 10 godzin teoretycznych i 70 godzin praktycznych

Kurs powinien zawierać elementy florystyki komunijnej, ślubnej, żałobnej, aranżacja kwiaciarni, projektowanie wystaw i ekspozycji oraz zagadnienia marketingu/reklamy wyrobów i usług florystycznych. Koszt kursu powinien zawierać wszelkie materiały szkoleniowe oraz materiał florystyczny (rośliny, akcesoria) niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Kurs powinien odbywać się od poniedziałku do piątku, max trzy dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.

Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV 80.53.00.00-8, usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80533100-0 –usługi szkolenia komputerowego

Kod CPV 66512100-3 -usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Koszt kursów obejmować powinien:

·         koszt kursów

·         koszt materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność  uczestników/uczestniczek kursu, 

·         koszty badań  lekarskich uczestników/uczestniczek kursu ( wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu  i przekazanie kserokopii zaświadczenia.

·         koszty ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca kursu..

·         koszt  ciepłych posiłków (obiad jednodaniowy) i serwisu kawowego

·         zapewnienie dojazdu uczestników kursów z Miedzny do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt dojazdu należy ująć w cenie kursu. 

W ramach umowy na realizację kursów Wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:

 • oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL.
 • archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi PO KL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.
 • umożliwienia kontroli projektu przez Zamawiającego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie) i Instytucję Zarządzającą (Ministra właściwego ds. rozwoju).
 • organizację miejsca szkolenia i kadry szkolącej,
 • ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
 • wydania zaświadczenia po ukończeniu kursu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL).
 • zorganizowania i opłacenia badań lekarskich dla uczestniczek/uczestników kursu    (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga) i przekazanie kserokopii zaświadczenia i książeczek zdrowia.
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL
 • zapewnienie ciepłych posiłków (obiad jednodaniowy) i serwisu kawowego 

Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:

Ø  dziennika zajęć edukacyjnych zawierających listy obecności, wymiar godzin tematy zajęć edukacyjnych

Ø  potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

Ø  potwierdzenie odbioru ciepłych posiłków i serwisu kawowego

Ø  potwierdzenie odbioru harmonogramu

Ø  protokół z egzaminu

Ø  kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu

Ø  kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenia kursu

Ø  ankiet służących do oceny kursu

Ø  przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po zakończeniu kursu oraz raporty z tych ankiet. 

Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 • formularz ofertowy zał. Nr 1
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem)
 • informacje o kadrze szkoleniowej przygotowanej wg. Załącznika nr 2 (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia kursu – dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • rekomendacje lub poświadczenie o przeprowadzeniu kursów zawodowych
 • oświadczenie zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym nr  3.
 • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym nr 4
 • program szkolenia.

 

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej 

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym       „Z optymizmem w przyszłość”. 

Istnieje możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne kursy).

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek  Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursów ustala się w okresie od lipca do listopada 2014r.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć zgodnie ze wzorem:

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

                                                                               ul. Plac Wolności 3

                                                                                   07-106 Miedzna

OFERTA NA ORGANIZACJĘ  KURSÓW ZAWODOWYCH

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2014r. godz. 11.30

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 30.06.2014r. do godz. 11.30.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 30.06.2014r.  o godzinie  12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.).

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego
 2. wzór informacje o kadrze szkoleniowej
 3. wzór oświadczenia zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym
 4. wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

 

 załaczniki do kursów zawodowych

About Author

Back to top