– Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy kat. B i C

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursów zawodowych o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z późn. zm.)  określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy. 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty  30 000,00 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • kurs prawa jazdy kat. B  dla  1 uczestniczki  30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych

 

 • kurs prawa jazdy kat. C  dla 2 uczestników 20 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych

Kody zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

CPV 80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy

CPV 80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Koszt kursów obejmować powinien:

·         koszt kursów

·         koszt materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność  uczestników/uczestniczek kursu, 

·         koszty badań  lekarskich uczestników/uczestniczek kursu,

·         koszty ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

·         koszt pierwszego egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD dla uczestnika/uczestniczki kursu

W ramach umowy na realizację kursów Wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:

 • oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL.
 • archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi PO KL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.
 • umożliwienia kontroli projektu przez Zamawiającego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucje Pośredniczącą( Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie) i Instytucję Zarządzającą (Ministra właściwego ds. rozwoju).
 • organizację miejsca szkolenia i kadry szkolącej,
 • ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca kursu.
 • zorganizowania i opłacenia jednego egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD dla uczestnika/uczestniczki kursu, przekazanie Zamawiającemu kserokopii  poświadczającej opłatę
 • zorganizowania i opłacenia badań umożliwiających przystąpienie do kursu prawa jazdy kat. B i C i przekazanie kserokopii zaświadczenia
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL 

Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:

Ø  kartę przeprowadzonych zajęć zawierających listy obecności, wymiar godzin tematy zajęć edukacyjnych

Ø  listy obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych

Ø  protokół z egzaminu wewnętrznego

Ø  potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

Ø  potwierdzenie odbioru harmonogramu

Ø  rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu

Ø  indywidualna karta oceny postępów Uczestnika projektu biorącego udział w kursie na prawo jazdy kat. B i C

Ø  ankiet służących do oceny kursu

Ø  przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po zakończeniu kursu oraz raporty z tych ankiet 

Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 • formularz ofertowy zał. Nr 1
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • zaświadczenie właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem)
 • informacje o kadrze szkoleniowej przygotowanej wg. Załącznika nr 2 (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia kursu – dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Wykonawcy zał. Nr 3
 • oświadczenie zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych oraz posiadanych pojazdach i kadrze zał. nr od 4 do 7.
 • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym nr 8
 • program szkolenia

Sposób obliczania ceny:

1.      Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną za całość przedmiotu zamówienia zawierającą w przypadku stosowania przez wykonawcę wszelkie upusty i rabaty.

2.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

3.      Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość usług będących przedmiotem zamówienia, w wartości netto oraz brutto słownie i cyframi. 

Kryteria oceny Ofert:

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu kursów nauki jazdy, prawo jazdy kat. B i C- 40%
 2. Cena – 60%

CENA – A

Ocena ceny złożonych ofert dokonana zostanie wg następujących zasad: największa ilość punktów przyznana zostanie w skali od 0-100, tej ofercie w której proponowana cena będzie najniższa. Pozostałym ofertom zgodnie z następującym wzorem:

 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez współczynnik 0,60 odpowiadający znaczeniu tego kryterium

Doświadczenie w prowadzeniu kursów nauki jazdy Prawo jazdy kat. B i C – B

10 lat i powyżej – 100 pkt.

5 i powyżej – 70 pkt.

Poniżej 5 lat – 20 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez współczynnik 0,4 odpowiadający znaczeniu tego kryterium.

Wybór najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami Zamawiający dokona po wyliczeniu wskaźnika oceny oferty W ze wzoru:

W= A + B

Oferta najkorzystniejsza będzie miała największą wartość wskaźnika W.

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą na podstawie uzyskania największej ilości punktów obliczanych według wzoru przy spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu zawartych z zaproszeniu do składania ofert.
 2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Z Oferentem, który przedstawi najatrakcyjniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w uzgodnionym przez strony terminie.

Powyższe kursy zostaną przeprowadzone  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym                       „Z optymizmem w przyszłość”.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne kursy).

            Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursów ustala się w okresie od lipca do listopada 2014r.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć zgodnie ze wzorem:

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

                                                                               ul. Plac Wolności 3

                                                                                   07-106 Miedzna

OFERTA NA ORGANIZACJĘ  KURSÓW ZAWODOWYCH

Kurs prawa jazdy kat. B i C

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2014r. godz. 11.30

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 30.06.2014r. do godz. 11.30.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 30.06.2014r. o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.).

 

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego
 2. wzór informacji o kadrze szkoleniowej
 3. wzór oświadczenia o posiadaniu doświadczenia Wykonawcy
 4. wzór oświadczeń o potencjale lokalowym,
 5. wzór oświadczenia o miejscu prowadzonych zajęciach praktycznych
 6. wzór oświadczenia o potencjale organizacyjnym
 7. wzór oświadczenia o prowadzeniu kursów nauki jazdy
 8. wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

załączniki do kursu prawa jazdy

About Author

Back to top