– Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zakówienia na jednodniowy wyjazd integracyjny do Warszawy

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL

“Z optymizmem w przyszłość”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego (tj. jednodniowego grupowego wyjazdu do Warszawy) dla 14 osób ( uczestników projektu i zespołu projektowego)  projektu systemowego „Z optymizmem w przyszłość ” dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników mieszkających na terenie gminy Miedzna. Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie  w ramach projektu systemowego pn. „Z optymizmem w przyszłość”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa docelowa liczy 14 osób zamieszkujących teren gminy Miedzna.

Liczebność grupy docelowej może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 2 osoby. W związku z tym kwota zaproponowana przez Wykonawcę również ulegnie zmniejszeniu.

Termin wyjazdu integracyjnego do Warszawy: 12.09.2014r  lub 17.09.2014r.

Wykonawca zobowiązany jest:

  1. zapewnić transport busem spod siedziby zamawiającego do Warszawy i z powrotem oraz opłacić miejsca parkingowe,
  2. zapewnić jednego pilota wyjazdu na czas całego wyjazdu (łącznie z podróżą).
  3. zorganizowanie i zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik (wystawy  stałe: „Człowiek i środowisko, „Re: generacja”, Świat ruchu, „Teatr wysokich napięć”) oraz do planetarium Niebo Kopernika (obejrzenie filmu „Na skrzydłach marzeń” w 3D) dla 14 osób.
  4. zapewnić bilety na  Stadion Narodowy w Warszawie (punkt widokowy i trasa piłkarska)

Kolejność zwiedzania miejsc dowolna.

  1. zapewnić bilety na spektakl „Kiedy kota nie ma…” o godzinie 19.00) w Teatrze Capitol w Warszawie w początkowych rzędach, (z braku miejsc na w/w wymieniony spektakl możliwość zmiany spektaklu i teatru po uzgodnieniu z zamawiającym),
  2. zapewnić podczas wyjazdu ciepły posiłek (obiad + deser+ kawa lub herbata) w restauracji Sphinx przed spektaklem,
  3. zapewnić kolację po spektaklu w McDonald’s ( zestaw: kanapka+ frytki+ coca cola)
  4. ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia kopii polisy żądanego ubezpieczenia,.

 

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: ps.gopsmiedzna@op.pl;  lub na adres Gminny Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miedznie, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna w terminie do 04.08.2014 r., według wzoru stanowiącego załącznik   nr 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /25/ 691-83-34,  w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30. Osoba do kontaktu: Kamila Postek

GOPS w Miedznie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku   i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kc.

                                                                                            Grażyna Tulwin

                                                                                                                                                                           Kierownik GOPS w Miedznia

 

1.  załącznik nr 1

About Author

Back to top