– Zapytanie ofertowe kucharz ciastkarz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursu zawodowego o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

kurs kucharz ciastkarz w wymiarze 50 godzin dla 8 kobiet uczestnikami kursu będą osoby bezrobotne, zatrudnione i nieaktywne zawodowo.  Celem kursu  jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  kucharza. Kurs powinien zakończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia muszą być zgodne ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zorganizował i opłacił dla uczestników kursu badania lekarski, (w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami  oraz wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu). Koszty badań i wyrobienia książeczki Wykonawca wlicza do ogólnego kosztu kursu.

Wykonawca zapewnia również uczestnikom kursu catering tj. (obiad jednodaniowy + serwis kawowy), jak również dojazd z Miedzny do miejsca w którym odbywać się będzie w/w kurs oraz powrót. Przeprowadzenie kursu wrzesień – listopad.

Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV 80.53.00.00-8, usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 66512100-3 -usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Koszt kursu obejmować powinien:

 • koszt kursu,
 • koszt materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność  uczestników/uczestniczek kursu,
 • koszty badań  lekarskich uczestników/uczestniczek kursu ( wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu  i przekazanie kserokopii zaświadczenia.
 • koszty ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca kursu..
 • koszt  ciepłych posiłków (obiad jednodaniowy) i serwisu kawowego
 • zapewnienie dojazdu uczestników kursu z Miedzny do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt dojazdu należy ująć w cenie kursu.

W ramach umowy na realizację kursu Wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.:

 • oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi PO KL.
 • archiwizacji wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi PO KL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r.
 • umożliwienia kontroli projektu przez Zamawiającego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie) i Instytucję Zarządzającą (Ministra właściwego ds. rozwoju).
 • organizację miejsca szkolenia i kadry szkolącej,
 • ubezpieczenia uczestników/uczestniczek kursu od następstw nieszczęśliwych wypadkach powstałych w związku z kursem oraz w drodze do i z miejsca kursu.
 • wydanie zaświadczenia po ukończeniu kursu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL).
 • zorganizowania i opłacenia badań lekarskich dla uczestniczek/uczestników kursu    (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika kursu tego wymaga) i przekazanie kserokopii zaświadczenia i książeczek zdrowia.
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL
 • zapewnienie ciepłych posiłków (obiad jednodaniowy) i serwisu kawowego

Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:

 • dziennika zajęć edukacyjnych zawierających listy obecności, wymiar godzin tematy zajęć edukacyjnych
 • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
 • potwierdzenie odbioru ciepłych posiłków i serwisu kawowego
 • potwierdzenie odbioru harmonogramu
 • protokół z egzaminu
 • kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu
 • kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenia kursu
 • ankiet służących do oceny kursu
 • przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po zakończeniu kursu oraz raporty z tych ankiet.

Dokumenty składane przez Wykonawcę:

 • formularz ofertowy zał. Nr 1
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem)
 • informacje o kadrze szkoleniowej przygotowanej wg. Załącznika nr 2 (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia kursu – dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • rekomendacje lub poświadczenie o przeprowadzeniu kursów zawodowych
 • oświadczenie zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym nr  3.
 • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym nr 4
 • program szkolenia.

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym   „Z optymizmem w przyszłość”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek  Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin przeprowadzenia w/w kursów ustala się w okresie od września do listopada  2014r.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć zgodnie ze wzorem:
Nazwa i adres Wykonawcy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

ul. Plac Wolności 3

07-106 Miedzna

 

OFERTA NA ORGANIZACJĘ  KURSÓW ZAWODOWYCH

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 03.09.2014r. godz. 11.30

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 03.09.2014r. do godz. 11.30.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 03.09.2014r.  o godzinie  12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.).

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego
 2. wzór informacje o kadrze szkoleniowej
 3. wzór oświadczenia zawierające informacje: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym
 4. wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

załaczniki do kursów zawodowych

About Author

Back to top