– Zapytanie ofertowe na organizacje jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy

 Miedzna, 12.08.2014 r.

     ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację wyjazdu integracyjnego do Warszawy o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Kod PCV 63.51.10.00-4  – Organizacja wycieczek

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego (tj. jednodniowego integracyjnego wyjazdu do Warszawy) dla 14 osób ( uczestników projektu i zespołu projektowego)  projektu systemowego „Z optymizmem w przyszłość ” dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników mieszkających na terenie gminy Miedzna. Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie  w ramach projektu systemowego pn. „Z optymizmem w przyszłość”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa docelowa liczy 14 osób ( uczestnicy projektu i zespół projektowy) zamieszkujących teren gminy Miedzna.

Liczebność grupy docelowej może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 2 osoby. W związku z tym kwota zaproponowana przez Wykonawcę również ulegnie zmniejszeniu.

Termin wyjazdu integracyjnego do Warszawy: 13.09.2014r  lub 03.10.2014r.

Wykonawca zobowiązany jest:

 1. zapewnić transport busem spod siedziby zamawiającego do Warszawy i z powrotem oraz opłacić miejsca parkingowe,
 2. zapewnić jednego pilota wyjazdu na czas całego wyjazdu (łącznie z podróżą).
 3. zorganizowanie i zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik (wystawy  stałe: „Człowiek i środowisko, „Re: generacja”, „Teatr wysokich napięć”) oraz do planetarium Niebo Kopernika (obejrzenie filmu „Na skrzydłach marzeń” w 2D ) dla 14 osób.
 4. zapewnić bilety na  Stadion Narodowy w Warszawie (punkt widokowy i trasa piłkarska). Kolejność zwiedzania miejsc dowolna.
 5. zapewnić bilety na spektakl „Kiedy kota nie ma…” o godzinie 19.00) w Teatrze Capitol w Warszawie w początkowych rzędach od I do IX, (z braku miejsc na w/w wymieniony spektakl możliwość zmiany spektaklu i teatru po uzgodnieniu z zamawiającym),
 6. zapewnić podczas wyjazdu ciepły posiłek (obiad + deser+ kawa lub herbata) w restauracji Sphinx przed spektaklem,
 7. zapewnić kolację po spektaklu w McDonald’s ( zestaw: kanapka+ frytki+ coca cola)
 8. ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia kopii polisy żądanego ubezpieczenia,.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na druku opatrzonym w tytule „Oferta”,

a)      formularz ofertowy zał. Nr 1

b)      ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze

c)      oferta powinna zawierać cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wyjazdu i cenę całego wyjazdu

d)     aktualny odpis  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

e)      oferta powinna zawierać szczegółowy program wyjazdu, który powinien być logowany

f)       oferta powinna zwierać wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków i doświadczenia w okresie ostatnich

 

g)       3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

h)      oferta powinna zawierać oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami do przewozu osób oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  i ksero dokumentów potwierdzających uprawnienia

i)        oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez właściciela firmy i ponumerowana, lub wydane pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.  Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

j)        oferta powinna zawierać informacje o posiadanej polisie odpowiedzialności cywilnej.

k)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 2.

l)        oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym załącznik nr 3.

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

Powyższy wyjazd zostanie przeprowadzony  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w projekcie systemowym     „Z optymizmem w przyszłość”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Pani Kamila Postek  Tel: (25) 691-83-34. Przewidywany termin wyjazdu  ustala się w okresie wrzesień – październik  2014r.

 

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć zgodnie ze wzorem:
Nazwa i adres WykonawcyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznieul. Plac Wolności 3

07-106 Miedzna

 

OFERTA NA ORGANIZACJĘ  WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DO  WARSZAWY

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 01.09.2014r. godz. 11.30

 

 

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Ofertę rozeznania cenowego należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna do dnia 01.09.2014r. do godz. 11.30.  Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 01.09.2014r.  o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

 

Zamawiający przyjmie zamówienie wykonawcy, którego oferta rozeznania cenowego odpowiada zasadom określonym w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póz. zm.).

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miedznie

Grażyna Tulwin

Załącznik:

 1. wzór oferty rozeznania cenowego
 2. wzór informacje o kadrze szkoleniowej
 3. wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

załączniki do zapytania ofertowego

 

About Author

Back to top