– Ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku naboru

o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 18.06.2010 r. na stronie internetowej GOPS w Miedznie.

Read more Ogłoszenie wyniku naboru na pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Kandydat obiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie:

b) spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Back to top