– EFS w OPS

OGŁOSZENIE  WYNIKU NABORU

  PSYCHOLOGA

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku otwartego naboru na psychologa dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

 wybrana została

 Pani Dorota Mućk

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze  psychologa wpłynęły dwie oferty. Została wybrana Pani Dorota Mućk  ponieważ posiada odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach projektu systemowego.

  Grażyna Tulwin

                                                                                                     Kierownik

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Miedznie

 

  Nabór na  doradcę zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradce zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego,
3. znajomość lokalnego rynku pracy,
4. doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne (oświadczenie).

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w poradnictwie zawodowym,
2. umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
3. znajomość lokalnego rynku pracy.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie w okresie:  lipca 2011 – wrzesień 2011 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1.Przeprowadzenie grupowych warsztatów poszukiwania pracy z wykorzystaniem aktywnych metod dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

2.Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godz. (10 osób x 2 godz.)
3.Udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:
– udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy możliwościach kształcenia i szkolenia oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy,”,
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego „Z optymizmem  w przyszłość ” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

Wymagane dokumenty:
-CV,  list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wykształcenie,
– inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
– konspekt zajęć indywidualnych i grupowych (m.in. zakres tematyczny),
– podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie,
– podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Dokumenty należy przesyłać pocztą (liczy się data stempla  pocztowego ) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wloności 8, 07-106 Miedzna  do 08 lipca  2011r. Tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze można uzyskać pod nr Tel. 25 691 83 34.  

Miedzna, dn. 28.06.2011 r.

Kierownik GOPS w Miedznie
Grażyna Tulwin

Nabór na  psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wymagania w stosunku do kandydatów:Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia
 • niekaralność;

Wymagania dodatkowe: 

 • doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów unijnych;
 • predyspozycje psychiczne i fizyczne wymagane do pracy z osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie w okresie:  lipca 2011 – wrzesień 2011 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
– przeprowadzenie grupowych warsztatów  dla 10 osobowej grupy uczestników projektu w wymiarze 10 godz.

– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 10 uczestników projektu w wymiarze 20 godz. (10 osób x 2 godz.)
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  „Z optymizmem  w przyszłość ” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. miesięczna karta pracy pracownika zatrudnionego w projekcie, dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

Wymagane dokumenty: 

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne przebyte kursy i szkolenia.
 •  podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane  umyślnie.
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) lub składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  ul. Plac Wolności 8, 07-106 Miedzna  do 08 lipca  2011r. tel. GOPS Miedzna (25) 691-83-34. 

 Miedzna, dn. 28.06.2011 r.

Kierownik GOPS w Miedznie
Grażyna Tulwin

 

 

Kontynuacja projektu w 2011r.

W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” będą organizowane  kursy i szkolenia

w okresie od 01.04. 2011r. do 31.12.2011r.

 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs koparko –ładowarki
 • Kurs florystyki
 • Kurs komputerowy
 • Szkolenie z doradcą zawodowym
 • Szkolenie z psychologiem

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011r.

 

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób bezrobotnych w wieku

aktywności zawodowej (mężczyźni, kobiety).

Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach 1-20 kwietnia 2011r.

 

 

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Tulwin


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8 ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowany ze środków EFS w ramach

Poddziału 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010r.

Projekt przewiduje działania takie jak:

 • kurs prawa jazdy
 • kurs obsługi kasy fiskalnej
 • kurs opiekunki osoby starszej
 • kurs komputerowy
 • warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym
 • przeprowadzenie warsztatów badań pracowniczych

 

 

  

 

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób długotrwale bezrobotnych w wieku

aktywności zawodowej (mężczyźni, kobiety).

Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do ośrodka pomocy społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach 1-20 lipca 2010r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Tulwin

Back to top