– Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   MIEDZNIE

Postanowienia ogólne

§  1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie jest dokumentem określającym zakres działania Ośrodka, strukturę organizacyjną Ośrodka oraz ogólne zasady pracy.

§ 2

1) Siedziba Ośrodka mieści się w Miedznie przy ul. Plac Wolności 8.

2) Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zakres działania Ośrodka

§ 3

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 115 poz. 728 z późniejszymi zmianami ) oraz innych ustawach, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy społecznej z mocy  ustawy.

§ 4

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2)      pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

3)      realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

4)      rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

5)      analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

6)   inne formy pomocy wynikające z potrzeb gminy i z ustawy o pomocy społecznej.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

1)      realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

2)      realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3)      prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 5

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami;

Szczegółowe zasady działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie określa Statut.

§  6

Ośrodek realizuje zadania z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, pozostałych zadań własnych gminy oraz  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§  7

Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

§  8

Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§  9

Kierownik w ramach upoważnień Wójta Gminy Miedzna jest właściwy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Struktura organizacyjna

§  10

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zadania związane z zarządzaniem Ośrodka wykonuje pisemnie  upoważniony  pracownik
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Miedzna..

4.Do realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie są zatrudnione osoby na następujących stanowiskach pracy:

– kierownik,

– specjalista pracy socjalnej,

– aspirant pracy socjalnej

– inspektor do spraw świadczeń rodzinnych.

– księgowa – 1/3 etatu

Zakres obowiązków i uprawnień kierownika i pracowników Ośrodka

§  11

1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy kierowanie

realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie w oparciu o obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności:

 1. opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
 2. podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji w zakresie przyznawania lub odmowy  przyznania świadczeń,
 3. składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Ośrodku,
 5. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. zarządzanie powierzoną częścią majątku państwowego i gminnego,
 7. określanie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka,
 8. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

 1. rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie obowiązków,
 2. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,
 3. dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
 4. właściwy stosunek do mienia Ośrodka,
 5. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 7. przestrzeganie Regulaminu Pracy,
 8. pogłębianie wiedzy fachowej i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,
 9. wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych środków umożliwiających osiągnięcie celu i należytego załatwiania sprawy,

3.  Pracownikowi nie wolno, poprzez wykorzystanie swojego stanowiska lub uzyskanych w

związku z pracą informacji, przysparzać lub starać się o przysporzenie sobie, rodzinie lub

innym osobom jakichkolwiek korzyści.

4. Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń, pracownik ponosi odpowiedzialność

cywilną, karną i służbową.

5.  Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych,

Kodeksu Pracy oraz ustawy o pomocy społecznej.

6. Do zadań specjalisty pracy socjalnej należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 9. świadczenie pracy socjalnej;

10.  praca ciągła w systemie informatycznym w zakresie pomocy społecznej;

 1. pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do udzielenia pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie  wykonywania tych czynności;
 2. pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
 3. pracownikowi socjalnemu do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje, raz na dwa lata, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych;

7. Do podstawowych zadań aspiranta pracy socjalnej należy:

 1. Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców gminy oraz kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznawania i wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych.
 3. Sporządzanie comiesięcznych list wypłat udzielonych świadczeń.
 4. Obsługa systemu komputerowego – dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do baz danych.
 5. Prowadzenie rejestrów udzielonych świadczeń.
 6. Sporządzanie informacji i sprawozdań.
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Ośrodka.

8. Do zadań i obowiązków inspektora do spraw  świadczeń rodzinnych należy w szczególności:
1.   prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
2.   przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych osób i rodzin;
3.   sporządzanie list wypłat świadczeń;
4.   planowanie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;;
5.   sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
6.   prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt zgodnie z jednolitym rzeczowym

wykazem akt;
7.   praca w aktualnym systemie komputerowym;

8.   dokładna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie powierzonego odcinka  pracy;

9.   ścisłe przestrzeganie terminów wynikających z przepisów prawa,
10  udzielanie informacji klientom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w zakresie tych

świadczeń;

11. czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym

załatwianiem spraw;

§  12

Traci moc Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie z dnia 16 września 1990r. zatwierdzony Uchwałą Nr IV/20/90 Rady Gminy w Miedznie.

§  13

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego ewentualne zmiany podaje się do wiadomości pracownikom w nim zatrudnionym.

§  14

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków w Urzędzie Gminy Miedzna, określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miedzna.

Miedzna, dnia 01.06 2009 r.

Back to top