– Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, zwanej dalej „OŚRODKIEM”,

jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną do realizowania zadań

własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

a) uchwały Rady Gminy w Miedznie nr VIII/52/95 z dnia 27 czerwca 1995r. w

sprawie  powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie,

b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

c) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.

728),

d) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104

ze  zm.),

e) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr

139, poz. 992 ze zm.),

f) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111,

poz. 535 ze zm.),

g) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr

180, poz. 1493 ze zm.),

h) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.),

i) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143

ze zm.),

j) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),

k) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),

l) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.

Nr 137, poz. 887 ze zm.),

ł) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z

2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

m) innych właściwych aktów prawnych,

n) niniejszego Statutu.

§ 2

  1. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Miedzna.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Miedznie przy ul. Plac Wolności 8.

§ 3

  1. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Miedzna.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki

za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 4

  1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajace w szczególnoci na :

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

b) pracy socjalnej,

c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej,

d) realizacji zadań wynikajacych z rozeznanych potrzeb społecznych,

e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb,

f) inne formy pomocy wynikające z potrzeb gminy i z ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi

natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację

rzadową.

3. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania nalożone przepisami ustaw i aktów

prawnych.

§ 5

W ramach zadań określonych w § 4 ust.1 niniejszego statutu Ośrodek wykonuje:

  1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do którego należy:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem

jest integracja osób z grup szczególnego ryzyka,

b) sprządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom

tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na

świadczenia zdrwotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

h) przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która

zrezygnuje z ztrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz

wspólnie nie zamieszkującymi ojcem, matką lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych,

l) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodziną,

m)dożywianie dzieci,

n) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

o) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu,

u) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie Wojewodzie

Mazowieckiemu, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu

informatycznego,

p) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie

środków na wynagrodzenia pracowników,

2. Pozostałe zadania własne gminy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków spacjalnych celowych,

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

c) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów

osłonowych,

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej realizowane przez gminę, do

których należy:

a) przyznawanie i wypałcanie zasiłków stałych,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

4. Zadania wynikajace z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

b) przyznawanie i wypłacanie swiadczeń opiekuńczych,

c) opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby, o których

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świdczeniach rodzinnych,

d) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art.

11 ust. 1 ustawy o świadzeniach rodzinnych,

5. Zadania wynikające z realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej:

a) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

b) przyznawanie i wypłata zaliczki alimetacyjnej,

§ 6

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i

współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami

społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami

oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III

Struktura organizacyjna i zarzadzanie

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki

i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Miedzna.

3. Zwierzchnikiem służżbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Miedzna.

4. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zadania związane z zarządzaniem

Ośrodka wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika Ośrodka pracownik.

5. Wójt Gminy Miedzna udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

społecznej należących do właściwości gminy, upoważnienia do wykonywania zadań

z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz upoważnienia do wykonywania

zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych

stanowiskach pracy:

– Kierownik Ośrodka,

– specjalista pracy socjalnej,

– pracownik socjalny,

– księgowa-1/3 etatu,

– inspektor do spraw świadczeń rodzinnych.

§ 8

1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwa realizację

przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych

środków finansowo- rzeczowych.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności

Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9

Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla

poszczególnych stanowisk pracy,

2. Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Ośrodku,

3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej

działalności Ośrodka,

4. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami,

5. Wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnień udzielonych przez

Wójta Gminy.

§ 10

Zadania i organizację wewnątrz Ośrodka określa „Regulamin organizacyjny”, który ustala Kierownik Ośrodka.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 11

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 12

  1. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Miedzna oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy w Miedznie.
  2. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.
  3. W zakresie prowadzenia gospodarki finasowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiana postanoweiń Statutu wymaga zachowania trybu właściwgo dla jego uchwalenia.

Back to top