– Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Miedzna, dnia 20 czerwca 2016 roku.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds.

Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie , ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.

1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,

– wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, pedagogika, prawo, zarządzanie, psychologia, socjologia.

– preferowany staż pracy w zakresie świadczeń rodzinnych.

 1. Wymagania dodatkowe:

  – znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:

  a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,

  b)ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  c) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

  d) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

  e) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

  f) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

  g) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

  h) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  i) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

– obsługa programów komputerowych ,

– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

– umiejętność analizy dokumentów,

– kreatywność, komunikatywność, dokładność,

– zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

4. Główne obowiązki:

 1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, Karty Dużej Rodziny,

 1. prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

 2. sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

 3. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,

 5. przyjmowanie kompletów wniosków w sprawie alimentów i prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczeń alimentacyjnych,

 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, Karty Dużej Rodziny,

 7. przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,

 8. odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectwa pracy (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

 7. oświadczenie o niekaralności,

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”.

6. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony,

3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawiera się na czas określony – 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty (w tym poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów) należy składać w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Pl. Wolności 3, 07-106 Miedzna w godzinach 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2016 roku.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Informacje uzupełniające.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka, w BIP Ośrodka i tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie.

Dokument aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikowały się jako kandydaci do pracy, będą do odbioru w terminie do 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji, po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

                                                                                                                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                                                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                             w Miedznie

                                                                                                                                                                                                                          mgr Aneta Błońska 

About Author

Back to top