– OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzna, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.

 

  1. Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,

4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

5) umiejętność pracy pod presją czasu,

6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

7) znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego,

8) wykształcenie średnie pożądane wyższe.

 

  1. Dodatkowe wymagania:

1. biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,

2. obsługa programów komputerowych,

3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

4. umiejętność analizy dokumentów,

5. kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność,

6. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2. rozpatrywanie wniosków,

3. przygotowywanie decyzji administracyjnych,

4. sporządzanie list wypłat,

5. zakładanie akt osobowych świadczeniobiorców,

6. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

7. wprowadzanie danych do systemów informatycznych,

8. archiwizacja dokumentów,

9. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

10. sporządzanie i analiza sprawozdań z realizacji w/w zadań.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna

2. czas pracy: od poniedziałku do piątku 7: 30 – 15 : 30

3. stanowisko zwiazane z pracą biurową przy komputerze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecnej w Miedznie

4. zatrudnienie od 1 kwietnia 2016r.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie świadectwa pracy (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. Poz. 1202)”.

 

  1. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna w terminie do: 21.03.2016r. w godzinach od 8: 00 do godz. 15: 00

W zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Oferta pracy na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miedznie

mgr Aneta Błońska

 

Miedzna , dn. 07.03.2016r.

About Author

Back to top