Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. realizował projekt systemowy „Z optymizmem w przyszłość”.

W projekcie brało udział 10 kobiet długotrwale bezrobotnych (chociaż wzięto pod uwagę zasadę równości szans zarówno kobiet i mężczyzn, zgłosiły się same kobiety).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu …

Read more Z optymizmem w przyszłość – podsumowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8 ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowany ze środków EFS w ramach

Poddziału 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w …

Read more Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku naboru

o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 18.06.2010 r. na stronie internetowej GOPS w Miedznie.

Read more Ogłoszenie wyniku naboru na pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Kandydat obiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie:

b) spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Back to top