– Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Protokół

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Miedznie 

  1. Nabór ogłoszono dnia 20.08.2018r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
  2. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęło  5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
  3. W dniu  06.09.2018r. zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
  4. W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Teresa Janiuk, zam. Tchórzowa, która otrzymała największa liczbę punktów.

Miedzna, dnia 06.09.2018r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miedznie

mgr Aneta Błońska

About Author

Back to top