– Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Protokół

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Miedznie 

  1. Nabór ogłoszono dnia 20.06.2016r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
  2. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
  3. W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Moniki Steć, zam. Wrotnów, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

 

Miedzna, dnia 14.07.2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miedznie

mgr Aneta Błońska

.

About Author

Back to top