– Protokół z naboru asystenta rodziny

Protokół

z przeprowadzonego naboru na stanowisko

Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Miedznie 

  1. Nabór ogłoszono dnia 10.03.2017r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
  2. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
  3. W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

Miedzna, dnia 14.03.2017r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miedznie

mgr Aneta Błońska

.

About Author

Back to top